Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 73
Rank T.Anh
Số Skin 82
800,000đ
Số Tướng 70
Rank T.Anh
Số Skin 83
666,666đ
Số Tướng 72
Rank T.Anh
Số Skin 94
950,000đ
Số Tướng 104
Rank K.Cương
Số Skin 209
1,200,000đ
Số Tướng 115
Rank B.Kim
Số Skin 168
1,100,000đ
Số Tướng 115
Rank K.Cương
Số Skin 253
2,600,000đ
Số Tướng 115
Rank K.Cương
Số Skin 265
2,600,000đ
Số Tướng 93
Rank K.Cương
Số Skin 139
800,000đ
Số Tướng 79
Rank K.Cương
Số Skin 90
500,000đ
Số Tướng 114
Rank C.Thủ
Số Skin 170
1,200,000đ
Số Tướng 110
Rank K.Cương
Số Skin 195
1,600,000đ
Số Tướng 91
Rank K.Cương
Số Skin 147
800,000đ
Số Tướng 94
Rank K.Cương
Số Skin 141
1,000,000đ
Số Tướng 91
Rank K.Rank
Số Skin 159
800,000đ
Số Tướng 77
Rank K.Cương
Số Skin 124
1,000,000đ
Số Tướng 96
Rank C.Thủ
Số Skin 89
650,000đ
Số Tướng 85
Rank K.Cương
Số Skin 118
550,000đ
Số Tướng 115
Rank K.Cương
Số Skin 208
1,600,000đ
Số Tướng 110
Rank K.Rank
Số Skin 182
1,200,000đ
Số Tướng 115
Rank K.Cương
Số Skin 219
1,600,000đ