Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Violet Vợ người ta - Lauriel thánh quang sứ
Số Tướng 11
Rank
Số Skin 9
220,000đ
Arthu Siêu Việt - Triệu Vân Kỵ Sĩ Tận Thế
Số Tướng 11
Rank
Số Skin 8
350,000đ
Valhein Cá Mập "Nghiêm Túc"
Số Tướng 10
Rank
Số Skin 8
60,000đ
Valhein Cá Mập "Nghiêm Túc"
Số Tướng 10
Rank
Số Skin 8
60,000đ
Valhein Cá Mập "Nghiêm Túc"
Số Tướng 11
Rank
Số Skin 7
60,000đ
Valhein Cá Mập "Nghiêm Túc"
Số Tướng 11
Rank
Số Skin 6
60,000đ
Valhein Cá Mập "Nghiêm Túc"
Số Tướng 10
Rank
Số Skin 7
60,000đ
Valhein Cá Mập "Nghiêm Túc"
Số Tướng 10
Rank
Số Skin 7
60,000đ
Ngộ Không Siêu Việt
Số Tướng 11
Rank
Số Skin 6
140,000đ
Ngộ Không Siêu Việt
Số Tướng 11
Rank
Số Skin 7
140,000đ
Ngộ Không Siêu Việt
Số Tướng 6
Rank
Số Skin 3
140,000đ
Violet Vợ người ta
Số Tướng 11
Rank
Số Skin 7
130,000đ
Violet Vợ người ta
Số Tướng 11
Rank
Số Skin 6
130,000đ
Lữ Bố Tiệc Bãi Biển
Số Tướng 11
Rank
Số Skin 7
80,000đ
Lữ Bố Tiệc Bãi Biển
Số Tướng 12
Rank
Số Skin 7
80,000đ
Lữ Bố Tiệc Bãi Biển
Số Tướng 6
Rank
Số Skin 3
80,000đ
Lữ Bố Tiệc Bãi Biển
Số Tướng 6
Rank
Số Skin 3
80,000đ
Lữ Bố Tiệc Bãi Biển
Số Tướng 12
Rank
Số Skin 7
80,000đ
Quillen Đặc Công Mãng Xà
Số Tướng 6
Rank
Số Skin 3
80,000đ
Quillen Đặc Công Mãng Xà
Số Tướng 10
Rank
Số Skin 8
80,000đ